• Školenia zamestnancov

    • Školenia našich zamestnancov v šk. r. 2018/19

     dátum účastník názov školenia organizátor
     12.9.2018 RNDr. Janka Schreiberová Seminár k eduzberu a RIS MŠVVaŠ Bratislava, v Trenčíne
     12.9.2018

     Mgr. Silvia Jančičeková
     Bc. Katarína Kališová
     Mgr. Alexandra Faboková
     Lenka Masárová
     Viera Hladká

     Vstupné školenie BOZP Bc. Rzavský, Nové Mesto nad Váhom
     18. 9.2018 Slavka Fogašová Aktív RŠ a ZRŠ pre MŠ SŠÚ SÚS Nové Mesto nad Váhom
     18.9.2018, 12.2.2019 Mgr. Monika Muľová Stretnutie koordinátorov prevencie - seminár CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
     19.9.2018, 16.1,
     19.6.2019
     RNDr. Janka Schreiberová Aktív RŠ pre ZŠ SŠÚ SÚS Nové Mesto nad Váhom
     19.9.2018 Ján Rosinský Kuričské skúšky JUMA Trenčín
     20.9.2018 Mgr. Denisa Schindlerová
     Mgr. Miroslava Jacolová
     Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami Raabe Bratislava, v Trenčíne
     20.9.2018 Mgr. Rastislav Bobocký Porada telocvikárov Málek, Nové Mesto nad Váhom
     29.9.2018 Slavomíra Štefániková
     Lenka Masárová
     Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania Interaktívna škola Prešov
     9.10.2018 Mgr. Denisa Schindlerová Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP Aitec Bratislava, v Trenčíne
     10.10.2018 Mgr. Bohumil Čechvala Stretnutie odborárov OZ Nové Mesto nad Váhom
     11.10.2018 Mgr. Zuzana Vienerová
     Mgr. Silvia Jančičeková
     Stretnutie pre výchovných poradcov
     a školských špeciálnych pedagógov
     CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
     15.10., 7.11.,
     14.11., 23.11.2018
     Mgr. Bohumil Čechvala Predatestačné vzdelávanie MPC Trenčín
     18.10.2018 Mgr. Silvia Jančičeková Pracovné stretnutie školských špeciálnych
     pedagógov
     CŠP Trenčín
     25.10.2018 Mgr. Renáta Trpíšková
     Mgr. Miriam Hanzlíková
     Indícia Roadshow 2018 Indícia Bratislava
     7.11.2018 RNDr. Janka Schreiberová Informačný seminár pre prijímateľov výzvy V ZŠ úspešnejší MŠVVaŠ, Trnava
     9.11.2018 Viera Hladká Skúšky odbornej spôsobilosti na prácu v kuchyni  RÚVZ Trenčín

     14., 15.11.

     2018

     Slavomíra Štefániková
     Lenka Masárová

     Internetová a informačná bezpečnosť
     v kontexte práce učiteľa
     Interaktívna škola Prešov
     16.11.2018 RNDr. Janka Schreiberová Školenie trénerov k medzinárodnej
     robotickej súťaži First Lego league
     Fakulta riadenia a informatiky,
     Žilinská univerzita
     20.11.2018 Ing. Danka Barníková Mzdová účtovníčka v 4. kvartáli r. 2018 RVC Trenčín
     22.11.2018 Ing. Danka Barníková Účtovná závierka v rozpočtových org. zriadených
     obcou
     RVC Trenčín
     22.11.2018 Mgr. Silvia Jančičeková Metodický deň pre školských špeciálnych
     pedagógov - Vyučovanie špecifických predmetov integrovaných
     žiakov s AS bez MP
     ŠZŠ Brezolupy
     26.11.2018 RNDr. Daniela Maráková Druhá atestácia MPC Trenčín
     28.11.2018 RNDr. Daniela Maráková Archivníctvo a registratúrny poriadok pre školy
     v zmysle nového usmernenia
     VESNA Bratislava
     28.11.2018 Mgr. Renáta Trpíšková Seminár školská zrelosť  
     5.12.2018 Mgr. Bohumil Čechvala Stretnutie predsedov odobrových zväzov OZ Trenčín
     7.2.2019 Mgr. Zuzana Vienerová Stretnutie výchovných poradcov CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
     12.2.2019 RNDr. Janka Schreiberová Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch
     škôl
     RVC Trenčín
     10.4.2019 Mgr. Silvia Jančičeková
     Lucia Burzová
     Seminár pre školských špeciálnych pedagógov a asistentov Špeciálna škola Vrbové
     14.3., 27.3., 10.4., 23.4., 20.5.2019 Mgr. Veronika Zemková
     Mgr. Miroslava Jacolová
     Metódy a formy práce podporujúce rozvoj
     myslenia a kreativity žiakov v škole 
     MPC Trenčín
     8. 3. 2019 Lenka Janegová Dys - ťažkosti a ADHD v materskej škole Pro Solutions Bratislava
     marec 2019 Lenka Janegová Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym
     správaním detí v kolektíve
      
     marec 2019 Lenka Janegová Dopravné prostriedky, Kolobeh života Pro Solutions Bratislava
     23.4., 10.5.2019

     Mgr. Denisa Schindlerová
     Mgr. Gabriela Hercegová

     Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej
     podpory žiakov
     MPC Trenčín
     24.4.2019 RNDr. Janka Schreiberová Verejné obstarávanie v kocke RVC Trnava
     26.4.2019 RNDr. Janka Schreiberová Fyzika v experimentoch MPC Trenčín
     30.4.2019 Ing. Danka Barníková Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2019 RVC Trenčín
     2.5.2019 Mgr. Silvia Jančičeková Stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
     13.5.2019 Mariana Porubská Školenie vedúcich zamestnancov zariadení
     školského stravovania
     SOFT - GL, Košice
     24.5., 25.5, 31.5.,
     1.6.2019, 4.7.2019
     Mgr. Veronika Zemková
     RNDr. Daniela Maráková
     Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej
     podpory žiakov
     MPC Trenčín
     máj jún 2019 Mgr. Veronika Zemková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh Interaktívna škola Prešov
     24.5.2019 Mgr. Denisa Schindlerová
     Mgr. Miroslava Jacolová
     Seminár Rozvoj gramotnosti - príprava pre život  
     29.5.2019 Mariana Porubská Školské stravovanie dnes a zajtra II. Jedalne.sk, Banská Štiavnica
     30.5.2019 Mgr. Zuzana Vienerová Stretnutie výchovných poradcov CPPPaP Nové Mesto n.V.
     6.6.2019 Lenkan Masárová Ukončenie adaptačného vzdelávania ZŠ s MŠ Podolie
     10.6.2019 RNDr. Janka Schreiberová Seminár Nový zákon o PgZ a OZ  RVC Trenčín
     1.7.2019 Mgr. Veronika Zemková
     Mgr. Miroslava Jacolová
     Mgr. Denisa Schindlerová
      Tvorivá dielňa - Noha k nohe alebo krok za krokom k inscenácii POS Považská Bystrica
     2.7.2019 RNDr. Daniela Maráková  Európsky učiteľ 21. storočia  MPC Bratislava, MŠ SR
     3.7.2019 RNDr. Daniela Maráková  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh  Interaktívna škola Prešov

      

     Mgr. Silvia Jančičeková - adaptačné vzdelávanie
     Lenka Masárová - adaptačné vzdelávanie