• Kurz OZZ

    •  

     Kurz ochrany života a zdravia

     V piatok 12. októbra 2018 sme zorganizovali pre žiakov 2. stupňa zábavný kurz ochrany života a zdravia. Kurz bol pôvodne plánovaný na koniec šk. roka 2017_18, z organizačných dôvodov sme ho presunuli na začiatok tohto šk. roka. Jeho vedúci bol p. uč. Schreiber, na stanovištia boli rozdelení učitelia a asistentky. Kurz prebehol formou medzitriednej súťaže, kde museli triedy plniť úlohy z tejto prierezovej témy. Ráno sme začali požiarnym poplachom vyhláseným pre celú školu a potom sa už pokjračovalo kurzom len na 2. stupni.

     Po absolvovaní všetkých stanovíšť vyhodnotili vedúci kvalitu plnenia úlohy na svojom stanovišti ako aj správanie tried. 

     Výsledky súťaže:  1. miesto: 8.A

                                2. miesto: 9.A

                                3. miesto: 8.B

     FOTOALBUM

     A ak vás zaujíma, aké úlohy žiaci plnili, prečítajte si popis stanovíšť.

     1. stanovište: Čašník na bicykli

     Štafeta na bicykloch so slalomom a prenášaním nádobky s vodou, presne 1000 ml. Prvý dostane do nádobky presne 1000ml vody. Zoberie ju zo stolíka, prekľučkuje sa k druhému stolíku, kde ju za jazdy(!!!)  položí na stolík. Až potom zabrzdí a zastane!!!  Ďalší si nádobku  zo stolíka vezme, a robí tú istú trasu opačným smerom. (Nasledujúci môže použiť ten istý bicykel, ale aj môže mať už pripravený.) Posledný  20. – ty  cyklista postaví nádobku tiež za jazdy  na stolík. Vedúci naleje obsah nádobky do prázdneho odmerného valca. Koľko je ml vody vo valci deleno číslo 10 = body. Napr.: 760   ml = 76 bodov.

     2. stanovište:  Hasenie vody

     Súťažia všetky triedy za rovnakých podmienok – plnenie vedra (20 detí utvorí hada, držia sa za ruky, čím si utvoria rozostupy. Každý druhý sa otočí chrbtom. Z jednej veľkej nádoby si berú vodu do misky,  podávajú na druhý koniec, kým nenaplnia vedro do plna – na pretečenie!!!   Posledný, ktorý vyleje vodu do vedra, beží s prázdnou miskou k veľkej nádobe, ostatní sa posunú k vedru a pokračuje sa.
     ŠTART – Prvé načretie
     STOP    – Prvé pretečenie vedra

     Hodnotenie: za čas – podľa získaných časov trieda s najkratším časom získava 100 bodov, druhá 80, tretia 60, štvrtá 40, piata 20, šiesta 10 bodov.

     3. stanovište: Pútnik

     1. vedúci postaví na štart pútnika čelom na sever a nasmeruje ho k prvému bodu (napr.: „ Stojíš tvárou k severu, choď východne 5 krokov!“)
     2. Pútnik sa otočí podľa pokynu (musí vedieť, čo je to „otoč sa východne“ a spraví 5 krokov. (Musí odhadnúť smer aj dĺžku.)
     3. Ak dosiahne cieľ (prvých spolužiakov), zapíše sa 10 bodov. Ak nie, musí ho ten,  čo ho poslal, natočiť čelom znovu na sever(!!!) a navigovať opäť na cieľ. Za to je zrážka 1 bod, ako aj za každú ďalšiu korekciu.
     4. Na každom dosiahnutom mieste musia spolužiaci pútnika najprv fyzicky nasmerovať na sever!!!
     5. Navigátori majú buzoly a oni musia odhadnúť svetovú stranu a počet krokov k nasledujúcemu bodu.
     6. Ak pútnik začne kráčať, nesmie meniť priamy smer – ide „rovno“. Spolužiaci, ku ktorým prichádza, ho nesmú hlasom nasmerovať „Tu sme , poď sem, „ = strata 10 bodov!!!

     Môžu natiahnuť ruky, aby sa ich mohol zachytiť – to je jediná pomoc. Ak sa pútnik dotkne prvého navigátora v skupinke, úloha je vyriešená  a noví navigátori ho posielajú ďalej!!!

     TOTO  SA OPAKUJE 10 KRÁT –  10x 10 = 100 bodov Zisk maximálne  10x10= 100 bodov, nejde sa na čas.

     4. stanovište: Vyrob dve múmie

     • Zadanie: Obviaž čo najlepšie čo najväčšiu časť tela (mimo nosa a úst!!!)  dvoch figurantov – vytvor dve múmie! Použi dlahy na zafixovanie „múmie“!!!
     • ŠTART – OBE SKUPINY NARAZ !!! – pracuj, po skončení, keď si myslíš, že je to  OK, zahlás vedúcim – HOTOVO!!!
     • Po bleskovej kontrole vedúcich – Návrat do života – všetok materiál zmotať, uložiť.
     • Vedúce skontrolujú  zbalenie pomôcok a až keď druhá skupina skončí, až potom je – STOP!!!  (Vysvetlenie – napr. 1. skupina skončí za 7´,  ale druhej to trvalo 9´33´´ - DRUHÝ ČAS PLATÍ – ten sa zapíše do kartičky detí aj vedúcich!!!

     Hodnotenie: Hodnotí sa kvalita a rýchlosť práce, treba stopky!!!  Maximálne môže trieda  získať na stanovišti 100 bodov!!!   Časy jednotlivých tried sa zapíšu   do tabuľky detí,  potom do svojej tabuľky a podľa časov určia   poradie a pridelia body. Najrýchlejší 100 bodov, druhí 80, tretí 60, štvrtí 40, piati 20 a poslední  10 bodov.

     5. stanovište: Prekonávame prekážky na rebríku

     Popis činnosti:

     • ŠTART!!! –  STOPKY 
     • Prvý vylezie po rebríku, vezme jednu časť, zlezie dolu a odovzdá vedúcemu na stanovišti. EŠTE NESMIE POZERAŤ, ČO MÁ!!!
     • Po odovzdaní ide druhý atď.
     • Keď má vedúci všetky časti, dá ich triede a tá začína skladať heslo.
     • Po správnom zostavení hesla a jeho prečítaní  STOP!!!

     Hodnotenie: Hodnotí sa rýchlosť dosiahnutia rozlúštenia hesla.  Vedúci zapisuje iba čas!!! Najrýchlejší podľa času 100 bodov, druhí 80, tretí 60, štvrtí 40, piati 20 a poslední  10 bodov.